Resevillkor

Vilka regler gäller när man reser med JTB Sweden?

Allmänna resevillkor samt särskilda resevillkor.
För researrangemang i JTB Sweden regi gäller allmänna resevillkor för paketresor. En paketresa är en resa bestående av transport och övernattning eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en stor del av arrangemanget, t.ex. en hotellövernattning med teaterbesök.

Researrangemang som endast består av en av de ovannämnda tjänsterna , t.ex. en flygbiljett, betraktas inte som en paketresa. JTB Sweden agerar endast som återförsäljare för dessa researrangemang och ansvaret för tjänstens korrekta utförande är uteslutande leverantörens.

JTB Sweden har ansvar att informera resenären om de köpta tjänstens resevillkor, t ex boknings- & om/avbokningsvillkor. Resenären har dock skyldighet att själv kontrollera färdhandlingar så snart dessa erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda vid bokningstillfället skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna beropas.

Särskilda resevillkor
För paketresearragemang i JTB Sweden regi gälller förutom allmäna resevillkor för paketresor även följande särskilda resevillkor:
Förbehåll för ändringar JTB Sweden förbehåller sig rätten att innan avtal träffats med resenären vidta ändringar av uppgifter. JTB Sweden förbehåller sig också rätten att företa ändringar av avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i lagen om paketresor enligt paragraf 12.

Anmälningsavgift och slutlikvid

Anmälningsavgiften är SEK 1.000 kr per person, om ej annat anges. Anmälningsavgiften avdrages från slutbetalningen. Full betalning skall vara resebyrån tillhanda senast 30 dagar innan avresa.
Färdhandlingarna levereras efter mottagen slutbetalning. Normalt sker detta ca 14 dagar före avresa.

Resenärens kontroll av resan

Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingar så snart dessa erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda vid bokningstillfället skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.

Resenärens övriga skydigheter

Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

Avbeställning av resan

Avbeställning av resan skall göras omgående till den resebyrå där beställningen gjorts. Handlingarna skall omedelbart returneras till denna byrå.

Resenärs avbeställning av resan
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande såvida inte särskilda villkor inte angivits (t.ex. för flygbiljett eller enskilda arrangemang)
Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställninsskydd eller reseförsäkring.-Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften.
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar, före avresan skall resenären erlägga 25% av resans pris i avbokningskostnad.
Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar, före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris i avbokningskostnad.
Vid avbeställning senare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris i avbokningskostnad.

Delvis utnyttjande av arrangörens prestationer
Om resenären uteblir från angivna transporter eller annorledes underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse ej påräknas.

Priser och prisändringar
Priser är baserade på flygpriser och valutakurser per den 01 nov 2014.
Inträffar efter prislistans tryckning prishöjningar på en eller flera av de prestationer som enligt programbroschyren ingår i resan är arrangören berättigad att företaga därav föranledda justeringar av priser om och i den mån prisändringar beror på nya flygpriser, ändrade växelkurser, ändrade eller nya skatter eller allmänna avgifter, över vilka JTB Sweden ej råder. Det ovanstående gäller även prisuppgifter som förekommer på JTB Sweden hemsidor i de fall det inte funnits möjlighet till uppdatering inom rimlig tid.

Skatter
Vid avresa från olika flygplatser kan det förekomma lokala avreseskatter. Dessa är ej inkluderade i resans pris utan tillkommer eller erläggs av resenären på plats.

Tidtabeller

Flygtiderna är preliminära. Detta gäller även de tider som medföljer bekräftelserna. JTB Sweden kan ej ansvara för eventuella flygtidtabellsändringar i utlandet, då dessa står utanför vår kontroll. Kontrollera alltid med flygbolaget genom att återbekräfta er platsreservation senast 72 timmar före avresan. JTB Sweden ansvarar ej för eventuellt missat flyg beroende på tidtabellsändring.

Reklamationsfrist
Krav på prisavdrag eller skadestånd skall framställas till JTB Sweden så snart som möjligt och senast 2 månader efter hemkomstdagen. Reservation för eventuella tryckfel och ändringar i program, broschyr/prislista och på våra hemsidor.

Teknisk arrangör

JTB Sweden
Engelbrektsgatan 9-11
114 32 Stockholm
Tel: 08-5662 4500
Fax: 08-5662 4520
IATA: 8020179-6
SRF: 24971
Organisationsnr. SE 556411 3057

Allmäna villkor för paketresor

Länk: SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR
Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyrå-föreningen (i det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa. Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa kompletterande villkor.