JTB Sweden är medlem i SRF – Svenska Resebyråföreningen.

Anlita alltid en resebyrå som är ansluten till Svenska Resebyråföreningen, SRF. Som medlemmar antas endast finansiellt sunda resebyråföretag med erfaren och kompetent personal. Ett krav för medlemskap är också att företaget ställt erforderliga resegarantier.
Medlem i SRFUppförandekod för medlemmar i Svenska Resebyråföreningen
Svenska Resebyråföreningen (SRF) strävar efter att stärka föreningens varumärke. Medlemskap i SRF ska uppfattas som en kvalitetsstämpel, som kan användas i medlemmarnas marknadsföring. Den kund som köper en resa av en SRF-medlem ska kunna förlita sig på att medlemmen har ställt erforderliga garantier och följer lagar och förordningar samt har en hög servicenivå och kompetenta medarbetare.

1. Allmänt
Medlem ska bedriva sin verksamhet med hög servicenivå och i enlighet med gällande lagstiftning samt på ett sätt så att förtroendet för branschen och SRF inte påverkas negativt.

2. Lagar och förordningar

Medlem ska iaktta alla för verksamheten relevanta lagar och förordningar. Medlem ska vidare följa av myndighet utfärdade förelägganden.

3. Kontaktuppgifter

Medlem ska alltid lämna adress- och telefonuppgifter, så att kund kan komma i kontakt med resebyrån. Företagets kontaktuppgifter ska finnas lätt åtkomliga på företagets hemsida. Om möjligt ska kontaktuppgifterna finnas under rubriken ”Om företaget”, ”Kontakt” eller liknande. Om endast e-postadress lämnas, måste e-post besvaras snarast möjligt.

4. Allmänna och särskilda villkor
Medlem ska vid försäljning av resor till konsumenter tillämpa de allmänna villkor som förhandlats fram mellan SRF och Konsumentverket. Om medlem bedriver verksamhet som avviker från sedvanliga paketresor på ett sätt, som medför att det inte är rimligt att medlemmen måste tillämpa de allmänna villkoren i alla delar, får avvikelse från dessa göras efter godkännande av SRF. Som ett komplement till de av SRF och Konsumentverket avtalade allmänna villkoren får medlem ha särskilda villkor, som dock inte utan SRF:s på förhand inhämtade godkännande får inskränka de allmänna villkoren.

5. Information till kund
Medlem ska säkerställa att kund alltid får all den information om en resa, som kunden behöver för att kunna göra ett medvetet val.

6. Resegaranti

Medlem ska lämna korrekt underlag till Kammarkollegiet så att myndigheten kan fastställa ett garantibelopp, som vid varje tidpunkt är tillräckligt för att säkerställa återbetalning till och/eller hemtagning av samtliga berörda resenärer.

7. Ansvarsförsäkring
Medlem ska ha tecknat en ansvarsförsäkring inkl. skydd mot förmögenhetsskada, som är anpassad till medlemmens verksamhet.

8. Krisberedskap
Medlem ska för sin verksamhet ha erforderliga rutiner för krishantering vid händelser som drabbar företagets kunder (mall finns på SRF:s hemsida).

9. Riktlinjer och rekommendationer

Medlem ska följa av SRF framtagna riktlinjer. För närvarande finns riktlinjer om medlemmarnas hemsidor och om redovisning av vissa poster i årsredovisningarna. Medlem ska följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

10. Arbete mot barnsexturism
Medlem ska aktivt arbeta för att förhindra barnsexturism samt välja leverantörer med omsorg för att undvika att barn utnyttjas sexuellt. Medlem ska anta och iaktta den arbetsplatspolicy om barnsexhandel som tagits fram av ECPAT Sverige och som antagits av SRF.

11. Marknadsföring av resor

Medlem ska vid marknadsföring av resa på ett tydligt sätt lämna information om totalpriset för resan inklusive medlemmens egna avgifter och pålägg.

12. Hög servicenivå

Medlem ska hålla en hög servicenivå gentemot kunder, vilket bl.a. innebär:
att kunden alltid ska informeras om relevanta avtalsvillkor, att information ska ges till kunden om försäkringsmöjligheter och att kunden ska rekommenderas att teckna reseförsäkring om inte hemförsäkringen är tillräcklig, att reklamationer ska behandlas på ett professionellt och skyndsamt sätt. Mottagandet av reklamation från kund ska alltid bekräftas samtidigt som beräknad tid för behandling ska uppges.

SRF 2010-03-09

Svenska Resebyråföreningens hemsida