Förteckning över flygbolag som förbjudits inom EU

Effektiva flygsäkerhetsnormer i Europa har gjort att vi är bland dem som har den bästa flygtrafiksäkerheten i världen. Samtidigt som Europeiska unionen och dess medlemsstater arbetar tillsammans med säkerhetsmyndigheter i andra länder för att höja säkerhetsstandarden över hela världen, finns det fortfarande vissa flybolag som verkar under förhållanden som inte uppfyller centrala säkerhetskrav.

För att ytterligare förbättra flygtrafiksäkerheten i Europa har Europeiska kommissionen – i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter – beslutat att förbjuda flygbolag som befinns vara osäkra att bedriva verksamhet i europeiskt luftrum.

Dessa flygbolag anges i två olika förteckningar. Den första förteckningen omfattar alla flygbolag som förbjudits att bedriva verksamhet i Europa. Den andra förteckningen omfattar flygbolag som begränsas till att bedriva verksamhet i Europa under vissa förutsättningar. Förteckningarna kommer regelbundet att uppdateras och publiceras, där de ingår som bilagorna A och B till kommissionens förordning. Innan en användare vidtar åtgärder som grundar sig på informationen i dessa förteckningar ska han säkerställa att han har den senaste versionen. Läs mer på EU’s hemsida.

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

De civila luftfartsmyndigheterna i Europeiska gemenskapens medlemsstater har endast möjlighet att inspektera luftfartyg från flygbolag som utför flygningar till och från flygplatser i gemenskapen, och med hänsyn till att sådana inspektioner görs slumpmässigt, är det inte möjligt att kontrollera alla luftfartyg som landar på alla flygplatser i gemenskapen. Det faktum att ett flygbolag inte förekommer i gemenskapsförteckningen innebär därför inte automatiskt att det uppfyller gällande säkerhetsnormer.

Om ett flygbolag som för närvarande förekommer i gemenskapsförteckningen anser sig uppfylla de erforderliga tekniska moment och krav som föreskrivs i tillämpliga internationella säkerhetsnormer kan det begära att kommissionen skall inleda förfarandet för att stryka det från förteckningen.

Alla ansträngningar har gjorts för att kontrollera den exakta identiteten på alla flygbolag som förekommer i gemenskapsförteckningen, särskilt genom att inbegripa de särskilda (och unika) bokstavskoder ICAO tilldelar alla flygbolag, certifieringsstatus och nummer på luftfartscertifikat (eller trafiktillstånd). En fullständig kontroll har emellertid inte varit möjlig i samtliga fall, på grund av den fullständiga avsaknad av information som råder kring vissa flygbolag som eventuellt bedriver verksamhet på gränsen till eller helt utanför det erkända internationella lufttrafiksystemet. Det kan därför inte uteslutas att det finns företag som bedriver verksamhet i god tro under samma firmabeteckning som något av de flygbolag som förekommer i gemenskapsförteckningen