Flygpassagerares rättigheter

I händelse av extraordinära omständigheter kan ibland flygbolag tvingas ställa in sina flygningar. Vilka rättigheter har en resenär och vilka skyldigheter har flygbolagen om flyg ställs in och resenärer blir strandsatta i annat land?

Reglerna gäller för alla flygpassagerare, det vill säga både de som köpt flygstolar och de som köpt paketresor. Har resenären köpt paketresa är det i första hand researrangören som är ansvarig eftersom arrangören är avtalspart med resenären.

(Uppgifterna grundar sig på information från Konsumentverket.)

Assistans

Enligt förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flyg ska alla EG-lufttrafikföretag med giltig licens från medlemsland erbjuda assistans i form av

  • Mat och dryck i skälig proportion till väntetiden.
  • Hotellövernattning vid behov, transport mellan hotell och flygplats.
  • 2 telefonsamtal, fax eller e-post till destinationen.
  • Rätten att välja mellan ombokning omedelbart eller ombokning till senare tillfälle enligt resenärens önskemål eller hävning av köp med återbetalning.
  • Transport mellan den ursprungliga avgångsorten och eventuell ny avgångsort samt transport mellan den nya ankomstorten och den ursprungliga ankomstorten eller till annan närliggande destination som resenären önskar.
  • Flygbolagen är skyldiga att erbjuda assistans oavsett orsak till att flygningen ställs in. Assistans ska ges utan kostnad för resenären. Funktionsnedsatta med sällskap samt sällskap med barn ska visas särskild hänsyn. Rätten till assistans är inte lika omfattande vid förseningar.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 261/2004

Skadestånd

Skadestånd regleras av 9 kap. luftfartslagen (1957:297) Lagen inkorporerar större delen av Montrealkonventionen i svensk rätt.

Skadestånd i form av

  • Flygbolaget ansvarar för passagerares skador till följd av förseningar vid lufttransporter. Undantag kan göras om flygbolaget kan visa att de gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika skador eller att de kan visa att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Vid extraordinära situationer räcker det inte att flygbolaget kan visa att orsaken till att flyget ställdes in var extraordinär. Med det menas att flygbolaget dessutom, vad gäller skadestånd enligt Montrealkonvetionen artikel 19, “visar att denne och dennes anställda eller uppdragstagare har vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna eller att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder”.
  • Flygbolaget ansvarar för ersättning upp till ett belopp som motsvarar 4150 SDR (särskilda dragningsrätter, 1 SDR motsvarande SEK 10,3 08-01-24) per passagerare. Övergångsreglerna i luftfartslagen medför att vid flygningar mellan Sverige och länder som inte tillträtt någon internationell luftfartskonvention (som till exempel Thailand) gäller de svenska reglerna. I övrigt gäller principen minsta gemensamma nämnare samt vad som framkommer av flygbolagets transportvillkor. Vad som menas med minsta gemensamma nämnare är att luftfartslagens övergångsbestämmelser (1-5) medför att där äldre konventioner gäller mellan Sverige och annat land ska äldre lagstiftning, som införlivar reglerna i de äldre konventionerna, tillämpas för dessa avtal. I praktiken innebär det exempelvis att en transport mellan Sverige och ett land som endast tillträtt Warszawakonventionen i dess ursprungliga lydelse från den 12 oktober 1929 ska lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg gälla i den nya lagens ställe.

LUFTFARTSLAG (1957:297)

Konkurs

När ett flygbolag går i konkurs bör resenären i första i första hand kontrollera med sitt försäkringsbolag i vilken utsträckning försäkringen är täckande. Om inte andra parter, exempelvis andra flygbolag, går in och bistår är det upp till varje enskild resenär att själv köpa en ny biljett. Har inte resenären ekonomiska möjligheter rekommenderas kontakt med anhöriga som via exempelvis Western Union kan föra över pengar. Resenären har sedan möjligheten att från konkursboet kräva tillbaka sina utlägg.

Möjligheten finns att ansöka om konsulärt ekonomiskt bistånd från en utlandsmyndighet. För att vara berättigad till att ansöka om konsulärt ekonomiskt bistånd skall du vara svensk medborgare bosatt i Sverige, flykting eller statslös person bosatt i Sverige. I vissa fall kan även annan utländsk medborgare bosatt i Sverige eller svensk medborgare bosatt utomlands få hjälp.

För att du skall vara berättigad till konsulärt ekonomiskt biståd skall du ha försett dig med en återresebiljett, haft gällande försäkring samt uttömt alla andra möjligheter att själv lösa ut situationen. Observera att konsulärt ekonomiskt bistånd är ett lån som skall betalas tillbaka.

Övrig information

Ersättning i euro (artikel 7 i förordning 261/2004) utgår inte om flygbolaget kan bevisa att det inträffat extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits. Det räcker att flygbolaget kan visa att de inte hade kunnat undvika den extraordinära omständigheten för att undgå att behöva betala ut eurobeloppen.
För råd i tvister med flygbolag och paketresearrangörer finns det möjlighet att kontakta kommunala konsumentvägledarna.

Läs mer på Konsument Europas webbplats.